Privacy Verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van IslamicArt. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door IslamicArt.

Inleiding

• IslamicArt gaat zorgvuldig om met privacy gegevens van haar klanten, medewerkers en netwerk. Hierbij wordt voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gelden de volgende bepalingen:
• Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
• IslamicArt heeft maatregelen genomen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, accuraat, toereikend, ter zaken dienend en niet bovenmatig zijn.
• Binnen IslamicArt is verwerking van persoonsgegevens toegestaan aan personen voor wie en voor zover dat met het oog op de uitoefening van hun functie nodig is.
• De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden van IslamicArt of de organisaties zoals MariamDesign van eigenaresse.

Bedrijfsgegevens 
Naam: IslamicArt (Onderdeel van MariamDesign)
Adres: Stepelerveld 46, 2151JN Nieuw-Vennep
E-mail: info@islamicart.nl
KvK-nummer: 75461242
Btw-identificatienummer: NL153727378B03

Er is geen bezoekadres.
Heeft u vragen of opmerking dan kunt u contact opnemen via 06 457 357 88 of via de mail info@islamicart.nl.

Inhoudsopgave

1 Inleiding
2 Inhoudsopgave
3.0 Gegevens klanten
3.1 Doel gegevensverwerking
3.2 Gegevens die worden vastgelegd
3.3 Bewaren en bewaartermijn van gegevens klanten 
3.4 Uitwisseling van klantgegevens met derden
4.0 Gegevens medewerkers en sollicitanten 
4.1 Gegevens medewerkers.
4.2 Gegevens sollicitanten
5 Overige afspraken en richtlijnen
5.1 Gedragscode
5.2 Inzage, controle en wijziging van gegevens 
5.3 Beveiliging
5.4 Toegang van derden tot persoonsgegevens 
5.5 Klachten
5.6 Autoriteit Persoonsgegevens
6 Online
6.1 Website - cookies
6.2 Social Media 

3 Gegevens klanten
In dit privacyreglement wordt de term klant gebruikt. Hiermee wordt de persoon bedoeld die gebruikt maakt van een product of dienst.

3.1 Doel gegevensverwerking
IslamicArt verzamelt alleen gegevens van klanten en geïnteresseerden in het kader van de uitoefening van haar taken. Gegevens van klanten worden geregistreerd met als doel:

• het bijhouden van adresgegevens en bankgegevens in verband met facturering.
• het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de bestellingen.
• het onderhouden van contacten.• het promoten van activiteiten waar IslamicArt bij betrokken is.

3.2 Gegevens die worden vastgelegd
IslamicArt legt de volgende gegevens vast, hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen gegevens die bij aanmelding van of interesse in producten en/of diensten.

Inschrijving
De volgende gegevens van klanten worden vastgelegd op basis van opgave door klant. Deze gegevens worden vastgelegd ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst tussen klant en IslamicArt voor de bestellingen. Maar tevens ter promotie van toekomstige activiteiten van IslamicArt.

Klant

• Naam
• Adresgegevens
• Telefoon (vast, mobiel, werk)
• Email
• Geboortedatum
• Interesse in toekomstige producten of diensten.

Bij het bewaren van deze gegevens worden de wettelijke bewaartermijnen van de Belastingdienst en aanbevolen bewaartermijnen door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in acht genomen.

3.3 Bewaren en bewaartermijn van gegevens klanten
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. De bewaartermijn voor een gegeven wordt enerzijds bepaald door wettelijke bewaartermijnen (aangeduid als minimaal, min) en anderzijds door aanbevolen bewaartermijnen door bijvoorbeeld de AP (aangeduid als maximaal, max). IslamicArt hanteert de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens       Termijn       Soort termijn      Wettelijk
Naam       7 jaar       min      ja
Tussenvoegsel       7 jaar      min       ja
Voorletter      7 jaar       min       ja
Straatnaam       2 jaar       max       nee 
Huisnummer       2 jaar       max       nee
Huisnr toevoeging      2 jaar       max       nee
Postcode       2 jaar      max       nee
Plaats   2 jaar   max   nee
Geboortedatum   2 jaar   max       nee
E-mail       2 jaar       max       nee
Telefoonnummer       2 jaar       max      nee

3.4 Uitwisseling van klantgegevens met derden
IslamicArt wisselt ten behoeve van de uitoefening van haar taken ook persoonsgegevens uit met derden zoals belasting en de boekhouder. Hierbij gelden de volgende bepalingen conform de AVG:

Persoonsgegevens kunnen zonder toestemming worden verstrekt aan derden voor zover hiervoor:
• een wettelijke grondslag aanwezig is;
• indien dat gelet op het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld is toegestaan en de betrokkene redelijkerwijs kan weten dat verstrekking plaats kan vinden;
• op grond van een dringende en gewichtige reden, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde(n) daardoor niet onevenredig geschaad wordt.

In alle andere gevallen worden gegevens alleen aan derden verstrekt indien de klant hiervoor ondubbelzinnig toestemming geeft. IslamicArt wisselt in het kader van de uitvoering van het contract met de klant en de wettelijke verplichtingen die IslamicArt heeft met de volgende partijen gegevens uit:

• IslamicArt levert facturen aan bij de boekhouder. Deze zijn noodzakelijk voor het doen van omzetbelasting. Het betreft alleen die gegevens voor zover deze voor de belastingdienst noodzakelijk zijn (naam, adres en gekocht product/reis).
• IslamicArt gebruikt persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, enkel en alleen voor projecten die door de eigenaresse als MariamDesign worden uitgevoerd.

4 Gegevens medewerkers en sollicitanten 

4.1 Gegevens medewerkers
IslamicArt gaat zorgvuldig om met de gegevens van de medewerkers. De volgende uitgangspunten zoals geformuleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens worden hierbij gehanteerd:

• De verwerking van gegevens van medewerkers vindt alleen plaats voor toegestane en/of wettelijk verplichte doeleinden van verwerking zoals salarisuitbetaling
• Slechts de wettelijke toegestane en/of verplichte categorieën van gegevens worden verwerkt zoals naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer, gegevens met betrekking tot te volgen of gevolgde opleidingen, functie, aanwezigheid (in verband met uitbetaling salaris, verlofregistratie, etc.) of gegevens die verwerkt moeten worden op grond van een wet.
• De gegevens worden alleen verstrekt aan degenen die belast zijn met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, leiding geven aan de medewerker of anderszins noodzakelijk zijn betrokken.
• De gegevens worden alleen verstrekt aan derden indien de medewerker hier ondubbelzinnig toestemming voor heeft gegeven of indien dit noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht.
• De gegevens van de medewerker worden verwijderd uiterlijk twee jaar nadat het dienstverband is of de werkzaamheden van de medewerker zijn beëindigd tenzij er bij uitdiensttreding sprake is van een arbeidsconflict. In dat geval geldt een bewaartermijn van 10 jaar. Langer bewaren van onderdelen van de gegevens van een medewerker gebeurt alleen voor zover noodzakelijk ter voldoening aan een voor dat onderdeel geldende wettelijke bewaarplicht en nimmer langer dan die termijn.

Bovenstaand overzicht betreft een niet-limitatieve opsomming en is slechts bedoeld ter indicatie van het soort gegevens dat IslamicArt vastlegt.

4.2 Gegevens sollicitanten
IslamicArt gaat zeer zorgvuldig om met de gegevens van sollicitanten. Gegevens van sollicitanten bij IslamicArt worden in beginsel 4 weken bewaard. Afhankelijk van de uitkomst van de sollicitatieprocedure gelden de volgende richtlijnen:

Indien de sollicitant na het doorlopen van de sollicitatieprocedure in dienst treedt bij IslamicArt worden de gegevens die onderdeel uitmaken van het sollicitatieproces opgenomen in het personeelsdossier.

Indien de sollicitant na het doorlopen van de sollicitatieprocedure niet in dienst treedt bij IslamicArt dan worden de gegevens verwijderd, tenzij de sollicitant toestemming geeft om de gegevens te bewaren voor eventuele vacatures in de toekomst. Als de sollicitant akkoord geeft voor het bewaren van zijn of haar gegevens, worden de gegevens 1 jaar bewaard. De gegevens zullen nooit aan derden doorgegeven worden tenzij de sollicitant daar duidelijk toestemming voor heeft gegeven.

5 Overige afspraken en richtlijnen 
5.1 Gedragscode
Voor alle medewerkers van IslamicArt geldt dat zij zorgvuldig omgaan met de privacygevoelige gegevens van klanten en van collega’s. Dit betekent dat:

• privacy gevoelige onderwerpen met klanten of collega’s worden besproken zonder aanwezigheid van andere.
• schriftelijke gegevens zorgvuldig worden opgeborgen;
• collega’s niet over elkaar praten en dat er geen gegevens over medewerkers met elkaar worden uitgewisseld zonder medeweten van de betrokkene;
• er geen privégegevens van medewerkers aan klanten wordt verstrekt;

5.2 Inzage, controle en wijziging van gegevens
Vanuit de AVG hebben klanten, medewerkers en sollicitanten het recht om hun gegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te beperken, te verwijderen en op dusdanige wijze te ontvangen dat de gegevens makkelijk over te dragen zijn aan een andere organisatie. In dat laatste geval gaat het alleen om digitale gegevens of persoonsgegevens die IslamicArt met uw toestemming verwerkt of die bedoeld zijn om de overeenkomst met u uit te voeren. Het inzagerecht houdt in dat klanten, medewerkers en sollicitanten een aanvraag kunnen indienen om inzicht te krijgen in welke gegevens IslamicArt over hen verwerkt. Indien een dergelijke aanvraag bij IslamicArt binnen komt, zal IslamicArt de volgende informatie verschaffen:

• De doeleinden van de gegevensverwerking; waarvoor worden de persoonsgegevens ingezet door IslamicArt.
• De aard en de herkomst van de persoonsgegevens die verwerkt worden; dit kunnen bijvoorbeeld de gegevens zijn die klanten actief hebben verstrekt bij informatieaanvraag of inschrijving nieuwsbrief.
• De ontvangers van de gegevens; dit zijn de derde partijen aan wie IslamicArt gegevens verschaft en die deze gegevens voor eigen doeleinden kunnen verwerken. Denk hierbij aan de Belastingdienst of boekhouder.

Daarnaast hebben klanten, medewerkers en sollicitanten van IslamicArt het recht om gegevens te corrigeren en/of te verwijderen. Dit volgt na een inzageverzoek. Correctie of verwijdering mag worden gevraagd indien de gegevens feitelijk onjuist zijn, niet nodig zijn om het doel te behalen, als de gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt of als men niet langer toestemming wil geven aan IslamicArt voor het gebruik van zijn/haar gegevens. Dit laatste is alleen mogelijk als IslamicArt de betreffende gegevens niet meer nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst zoals een reis. Om te voldoen aan een dergelijk verzoek, hoeft er niet per se sprake te zijn van een verwijtbare gedraging door IslamicArt. Feitelijke onjuistheid van gegevens hoeft tenslotte geen gevolg te zijn van het niet voldoen aan de zorgplicht door IslamicArt. Gegevens kunnen ook per ongeluk foutief zijn opgegeven of ingevoerd.

Bovengenoemde rechten zijn niet onbeperkt. Het is namelijk mogelijk dat IslamicArt een wettelijke bewaartermijn moet naleven van bijvoorbeeld de Belastingdienst. In dat geval is het voor IslamicArt wettelijk gezien niet toegestaan bepaalde gegevens te verwijderen, ook al verzoekt de klant hierom. IslamicArt zal dan aangeven dat zij enkel de gegevens kan verwijderen waar geen wettelijke bewaartermijn voor geldt, en dat de overige gegevens verwijderd zullen worden op het moment dat de wettelijke bewaartermijn is afgelopen. IslamicArt zal in alle andere gevallen de gegevens daadwerkelijk verwijderen of, indien verwijderen echt niet mogelijk is, anonimiseren.

Een verzoek van een klant wordt binnen vier weken beantwoord. Dit kan een bevestiging zijn dat het verzoek wordt nageleefd, of een weigering, die met redenen omkleed zal zijn.

Klanten kunnen een verzoek tot inzien, corrigeren, aanvullen, beperken, verwijderen en ontvangen van gegevens indienen bij de Betty Scharrenborg via info@islamicart.nl.

5.3 Beveiliging
Gegevensverwerking gebeurt voornamelijk digitaal daar waar het gegevens met betrekking tot het contract tussen klant en IslamicArt geldt. Hiervoor is microsoft office pakket geïnstalleerd met een beveiligingssysteem erop. Eigenaresse Betty Scharrenborg is de enige die geautoriseerd is tot dit systeem.

5.4 Toegang van derden tot persoonsgegevens
Binnen IslamicArt kunnen persoonsgegevens worden verstrekt ter uitvoering van toetsing en inspectie. Hierbij valt te denken aan de boekhouder. Deze personen betrachten vanuit hun functie geheimhouding.

5.5 Klachten
Klachten over het niet juist uitvoeren van het privacybeleid kunnen via info@islamicart.nl geuit worden.

5.6 Autoriteit Persoonsgegevens
Klanten, medewerkers en sollicitanten hebben daarnaast het recht om een klacht over de verwerking van hun persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Online

6.1 Website – cookies
IslamicArt heeft een website waar cookies aanwezig zijn. Deze zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van de website. Er worden geen gegevens verzameld die worden gebruikt voor marketing doeleinden.

6.2 Social media
IslamicArt maakt gebruik van social media en gebruikt daarvoor een facebook pagina en instagram account. Op de pagina worden updates geplaatst over de activiteiten die er plaatsvinden aangaande bedrijfsvoering. De account wordt beheerd door de Betty Scharrenborg, eigenaresse van IslamicArt.

Whatsapp valt ook onder social media en gesprekken tussen eigenaresse en klant vinden regelmatig plaats via dat kanaal. Deze gesprekken blijft ook tussen deze twee personen.